Tu wpisz frazę:


     Ankieta
 
        Turystyka
KONKURS o tytuł „NAJAKTYWNIEJSZE SZKOLNE KOŁO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE POWIATU ŻYWIECKIEGO’2009/2010”

Mirosław Dziergas

     

REGULAMIN KONKURSU o tytuł „NAJAKTYWNIEJSZE SZKOLNE KOŁO TURYSTYCZNO –KRAJOZNAWCZE POWIATU ŻYWIECKIEGO’2009/2010”

 

I ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Żywcu.
II CZAS TRWANIA: 1 września 2009r. - 31 sierpnia 2010r.
III ZGŁOSZENIA: należy przesłać według załączonego wzoru w nieprzekraczalnym
terminie 17 września 2010r./piątek/ na adres:
Starostwo Powiatowe w Żywcu
34 – 300 Żywiec, ul. Ks. Słonki 24
Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu
IV UCZESTNICY:
Konkursem objęte są dzieci i młodzież, zrzeszone w SKKT przy Szkołach
Podstawowych, Gimnazjach i Szkołach Ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu
Żywieckiego.
V SPRAWOZDANIA (wg wzoru):
Wykaz imprez z datami i ilością uczestników oraz ilością zdobytych odznak wg rodzajów i stopni /zdobycie odznak turystyki kwalifikowanej potwierdzone w PTTK
wraz z wykazem imion i nazwisk zdobywców – tylko dzieci i młodzieży/ wraz
z kroniką podpisane przez Opiekuna SKKT i Dyrektora Szkoły.
VI KLASYFIKACJA:
1. Udział w imprezach turystycznych
/spotkania, biesiady, festiwale piosenki turystycznej itp./ 10pkt.
2. Udział w rajdach i zlotach organizowanych przez PTTK /1-3 dniowe/ 10pkt.
3. Udział w Zlotach Ekologicznych „Czyste Góry” 25pkt.
4. Imprezy, wycieczki organizowane przez SKKT w dni wolne od nauki 10pkt.
5. Imprezy, zloty, rajdy, marsze na orientację /organizowane przez KOŁO na rzecz środowiska – ujęte w Kalendarzu Imprez Powiatowych/ 25pkt.
6. Organizacja przez SKKT –obozu wędrownego, kolonii –poza szkołą
/ w okresie ferii zimowych i wakacji/ 20pkt.
7. Udział w Ogólnopolskim Turnieju Turystyczno –Krajoznawczym:
- eliminacje powiatowe 10pkt.
- eliminacje wojewódzkie 25pkt.
- finał ogólnopolski 50pkt.
8. Zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej:
- popularna, MOK, siedmiomilowe buty 3pkt.
- mała brązowa i „Międzynarodowa” 5pkt.
- mała srebrna 10pkt.
- mała złota i wyższe stopnie 15pkt.
9. Prowadzenie stałej gablotki dot. działalności turystycznej 10pkt.
10. Prowadzenie kroniki KOŁA /ocena komisji/ 0–25pkt.
VII WYNIKI:
Ogłoszenie wyników nastąpi podczas XII Jesiennego Zlotu Ekologicznego
„Czyste Góry”2010. LAUREACI zostaną wyróżnieni cennymi nagrodami.
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- wszystkie dane ujęte w kwestionariuszu winy być zgodne ze stanem faktycznym –udokumentowane w kronice /np. dyplomy itp./ i na żądanie komisji udostępnione;
- w ocenie uwzględniane są tylko wycieczki, rajdy, zloty, imprezy organizowane w dni wolne od nauki, ferie zimowe i wakacje;
- organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo interpretacji regulaminu.
OPRACOWANIE: Jacek Seweryn

Sprawozdanie SKKT 2009-2010

Sprawozdanie SKKT 2009-2010Starostwo Powiatowe w Żywcu
34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 13 Tel. (33) 861 24 24 e-mail: starostwo@zywiec.powiat.pl

projekt i wykonanie: Tenit Internet

stat4u